Privacybeleid

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://hettaxatiehuis.nl

Contactgegevens

Het Taxatiehuis West Brabant
Diamantdijk 76
4706 GX Roosendaal

Postadres:
Schorrenkruid 45
4617 JH Bergen op Zoom

info@hettaxatiehuis.nl
+(31) 6 – 21 414 616

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Taxatiehuis West Brabant verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • naam / bedrijfsnaam
  • E-mailadres particulier/ bedrijf

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het Taxatiehuis West Brabant verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens, tenzij dat door de wet is toegestaan. Vraag je ons om bijzondere persoonsgegevens over je vast te leggen of maak je deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Taxatiehuis West Brabant verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te kunnen bezoeken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of om een taxatie uit te voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Taxatiehuis West Brabant neemt neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Taxatiehuis West Brabant) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Taxatiehuis West Brabant bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

  • Naam, Bedrijfsnaam, Adres, Telefoonnummer en E-mailadres, om je te kunnen aanspreken, bezoeken, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bewaartermijn max 1 jaar

Het Taxatiehuis West Brabant verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, max 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Taxatiehuis West Brabant verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dit betekent dus dat wij je gegevens nooit zullen verkopen. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als bijvoorbeeld via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan; gegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn. Wij sluiten een bewerkersovereenkomst met alle bedrijven die jouw gegevens verwerken voor een opdracht om eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en bescherming te bereiken die je ook van ons gewend bent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt een aantal rechten als het gaat om de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Hieronder kan je per onderdeel lezen wat je rechten zijn.

Recht op inzage van je persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je worden verwerkt en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt.

Recht op rectificatie van je persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Recht op gegevenswissing (‘vergetelheid’)
Je kunt ook een verzoek doen aan ons om je gegevens te verwijderen. Wij hoeven hier niet altijd aan te voldoen. Als je je toestemming intrekt hoeven wij je gegevens niet te verwijderen als er een andere rechtsgrond is voor de verwerking. Bijvoorbeeld omdat wij wettelijk verplicht zijn je gegevens te bewaren of omdat de gegevens nodig zijn om diensten aan je te kunnen leveren.

Recht van bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens
Je kan bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens vanwege je specifieke situatie. Dit is alleen van toepassing voor verwerkingen onder de grondslag gerechtvaardigd belang.

Recht op beperking van het gebruik van je persoonsgegevens
Als je denkt dat de verwerking van je gegevens door V.O.F. Wentelwereld onrechtmatig is of als wij je gegevens niet langer nodig hebben, maar je wilt zelf dat deze gegevens niet worden gewist, dan kun je een verzoek tot beperking van de verwerking doen. Je gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt. Het verzoek tot beperking kan ook worden gedaan als je nog wacht op een controle van je gegevens of op een antwoord op je verzet tegen het gebruik.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd)
Je kunt ons een verzoek doen om de gegevens die wij van jou hebben ook zelf (elektronisch) te verkrijgen of Het Taxatiehuis West Brabant als verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Als je ons een verzoek stuurt over één van deze rechten, zullen wij hier binnen vier weken op reageren. Je kunt je verzoek doen per post of digitaal. Stuur je verzoek per post aan Het Taxatiehuis West Brabant o.v.v. ‘Privacy’ schriftelijk naar Schorrenkruid 45, 4617 JH Bergen op Zoom, óf gebruik het contactformulier en zet bij bericht duidelijk dat het gaat om ‘Privacy’. In het verzoek moet je zoveel mogelijk specificeren op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Ook moet je je verzoek voorzien van je naam, adres en telefoonnummer.

Voordat we aan je verzoek kunnen voldoen, zijn we wettelijk verplicht je te identificeren. We vragen je dan, een kopie van je identiteitsbewijs naar ons toe te sturen. Er zijn verschillende mogelijkheden om een kopie van je identiteitsbewijs te maken zonder dat je pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) worden mee gekopieerd. Wil je weten hoe je dit moet doen? Kijk dan voor meer informatie op deze speciale pagina van de overheid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Taxatiehuis West Brabant neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hettaxatiehuis.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Taxatiehuis West Brabant gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.